พระแซม ยุรนันท์ บวชเงียบๆ

คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ประธานกรรมการบริษัทพานาซัมดิคัล เซนเตอร์ จำกัด ได้มีศรัทธา เดินทางมาบรรพชา ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเข้าอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

โดยมี พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล , เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งได้ให้ฉายานามทางพระพุทธศาสนาแก่ พระแซม ว่า “ยุตฺตมนฺติโพธิ” แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันประกอบพร้อมแล้ว

โดยตลอดการเดินทาง พระธรรมวิทยากร ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ จะคอยดูแลให้การฝึกอบรมวิปัสสนา พร้อมทั้งนำลงปฏิบัติในพื้นที่สังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ แห่ง จนลาสิกขา

อนุโมทนาบุญร่วมกัน

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *