คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง One Stop Service คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง รพ.ราชพิพัฒน์


<
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเมือง โดยมุ่งเน้นเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุตลอดจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและการประคับประคองแบบครบวงจร ในรูปแบบคลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง หอผู้ป่วยชีวภิบาล และมีแผนจะขยายบริการเป็นศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ผู้สูงอายุและการดูแลแบบประคับประคองในพื้นที่ส่วนขยาย 5 ไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิและรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อขยายบริการการรักษาพยาบาล และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับโครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เมื่อผู้สูงวัยป่วยและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจล้มเหลว ประกอบกับผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังเดิม 2-3 โรคอยู่แล้ว จนกระทั่งป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือกำลังจะเสียชีวิตจากโรค ซึ่งสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาเฉพาะสำหรับโรคนั้นๆ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยเมื่อต้องการ รวมถึงการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงความต้องการของตนเอง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องแนวทางการรักษาและเป้าหมายของการดูแลรักษา โดยเน้นการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและยอมรับความตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของทุกชีวิต ตลอดจนเน้นการไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ หรือวิธีการรักษาใดๆ เพียงเพื่อยื้อความทรมานของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับวิธีการรักษาที่เป็นการเร่งหรือทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการดำเนินโรคเองตามธรรมชาติ
 
 
 
           ส่วน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล” (Innovation in BMA Home Ward) โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของกรุงเทพมหานคร เป็นงานประดิษฐ์ระบบสารสนเทศบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมรูปแบบการพยาบาลที่บ้านดุจโรงพยาบาล โดยสร้างขึ้นจากหลักการพยาบาลพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยเพื่อความสุขสบาย และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกับในโรงพยาบาล ปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมถึง 45 แห่ง เนื่องจากเป็นนวัตกรรมเชิงประจักสามารถแสดงและติดตามผลการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน มีข้อมูลบันทึกผลการคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยอย่างชัดเจนตามโรคที่เจ็บป่วยผ่านทางระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงกับโปรแกรม BMA Home Ward Referral ซึ่งไม่มีปรากฏที่ใดมาก่อน จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของกรุงเทพมหานคร และเรียกได้ว่าเป็นการริเริ่มนวัตกรรมนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-421-2222 ,02-444-0613

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *