เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ลุ่มแม่น้ำตาปี อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ในปีนี้ได้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยจะเป็นการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
          นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง และ นายสกุล ดำรงเกียรติกุล อำเภอฉวาง ได้ร่วมกล่าวว่า เป็นความตั้งใจที่จะต้องการสืบสานประเพณีลากพระและแข่งเรือยาว ที่เป็นเอกลักษณ์ของ อ.ฉวาง และในปีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ก็จะสามารถยกระดับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยการจัดการถ่ายทอดสดการแข่งขัน การจัดตกแต่งพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ และการแสดงแสงสีเสียง คอนเสิร์ต ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

—————————————————————————————————————————

รายละเอียดโครงการ
งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
ประจำปี พ..2562 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

          ประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา  ซึ่งปกติแล้วจะจัดวันออกพรรษา ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ นับเป็นประเพณีเนื่องในพุทธศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้จัดต่อเนื่องกันตลอดมาและในปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ 7 ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยจะเป็นการแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา  นับเป็นประเพณีเนื่องในพุทธศาสนา กระทำกันหลังวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ รถ หรือล้อเลื่อนที่ชาวบ้านเรียกว่า       “พนมพระ” แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนหนทาง หรือลำน้ำ แล้วแต่สภาพภูมิประเทศจะเหมาะสม ประเพณีลากพระของชาวใต้มีมาแต่โบราณ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอื่น ๆ สืบเนื่องหลายอย่าง เช่น ประเพณีการแข่งขันเรือพาย การประชันโพนหรือแข่งโพน กีฬาซัดต้ม การทำต้มย่าง การเล่นเพลงเรือ เป็นต้น นอกจากนั้นประเพณีชักพระยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำคุณงามความดี ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ นำความสุขสงบมาให้สังคม

          การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ให้บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่ต้องร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นกำหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินมาช้านาน 

ประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา อำเภอฉวาง ได้จัดติดต่อกันมานานเป็นเวลา     ร้อยกว่าปีถือเป็นการทำบุญสร้างกุศลครั้งสำคัญวันหนึ่ง  และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาระหว่างท้องถิ่นและชุมชน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามเป้าประสงค์และ    สมพระเกียรติการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประกอบกับยังเป็นการผลักดัน และกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช อันจะเกี่ยวโยงถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอีกด้วย จึงนับเป็นการดีที่การจัดงานประเพณีครั้งนี้จะมีสืบต่อไป และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *